Báo cáo tài chính

NSH-CBTT báo cáo Tài chính giữa niên độ (tháng 6/2021) sau kiểm toán
NSH - CBTT Báo cáo Tài chính Quý 2/2021 kèm theo bản giải trình chênh lệch Lợi nhuận
NSH-CBTT báo cáo tài chính Quý 1/2021 kèm theo bản giải trình lợi nhuận
Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020 VÀ BẢN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN
Báo cáo lại BCTC riêng 2018 đã được kiểm toán
Báo cáo lại BCTC Tổng hợp 2018 đã được kiểm toán
Bản giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC đã soát xét 6 tháng 2020
Báo cáo tài chính Giữa niên độ 2020 đã được soát xét

Email us

0862 73 44 68